RSS

หน้าที่พลเมือง


เรื่อง  “ หน้าที่พลเมืองและวัฒนธรรมไทย ”

   คำชี้แจง              ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  X ทับหน้าข้อที่เห็นว่าถูกที่สุด เพียงข้อเดียว

1.  การปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้เกิดผลดีอย่างไร

ก.      รายได้เพิ่มขึ้น

ข.      สังคมสงบสุข

ค.      ได้รับยกย่องชมเชย

ง.       รับบาลมีความมั่นคง

2.  ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของคำว่า  จริยะ

ก.      กิริยาที่สงบเรียบร้อย

ข.      กิริยาที่สมควรประพฤติ

ค.      กิริยาที่มีความสัมพันธ์กับจิต

ง.       กิริยาที่เกิดขึ้นจากอารมณ์โดยตรง

3.  คำใดใช้แทนความหมายของคำว่า จริยธรรม  ได้

ก.      การศึกษาธรรม

ข.      การเผยแผ่ธรรม

ค.      การประพฤติธรรม

ง.       การสรรเสริญธรรม

4. เพราะเหตุใดคำว่า  จริยธรรม  จึงมีความหมายรวมไปถึงค่านิยมในด้านอื่นๆ  ของสังคมด้วย

ก.      ค่านิยมเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม

ข.      ค่านิยมเป็นสิ่งที่สังคมให้การยอมรับ

ค.      ค่านิยมเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดความดีของบุคคล

ง.       ค่านิยมและจริยธรรม มีความหมายเหมือนกัน

5.  ข้อใด  ไม่ใช่  ความหมายของคำว่า  คุณธรรม

ก.      สิ่งที่ประเสริฐ

ข.      สิ่งที่เป็นคุณงามความดี

ค.      สิ่งที่นำประโยชน์มาสู่ผู้ปฏิบัติ

ง.       สิ่งที่จะนำไปสู่ความสว่างที่ปราศจากความร่วมมือ

6.  เมื่อได้เห็นคำว่า  คุณธรรม  เราจะนึกถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ก.      กฎระเบียบของสังคม

ข.      คำสั่งสอนของศาสนา

ค.      ความเชื่อถือจากคนในสังคม

ง.       สิ่งที่ช่วยดับกิเลสในตัวมนุษย์

7.  มีผู้ชวนให้สมชายไปขายยาเสพติด  ซึ่งครูเคยสอนว่าเป็นสิ่งที่นำความหายนะมาสู่ตนเอง และผู้อื่น  สมชายจึงปฏิเสธ  และไม่คบหากับผู้นั้นอีกต่อไป  จากข้อความนี้แสดงว่าคุณธรรมมีความสำคัญต่อ     สมชายอย่างไร

ก.      ช่วยให้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในชีวิต

ข.      ช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย

ค.      ช่วยให้เป็นผู้ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

ง.       ช่วยให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา

8.  การที่จะกล่าวว่า  บุคคลมีคุณธรรมจริยธรรมนั้น ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสิน

ก.      หลักศาสนา

ข.      การยอมรับของสังคม

ค.      คนส่วนมากในสังคมปฏิบัติ

ง.       เกณฑ์ที่ผู้ปฏิบัติกำหนดไว้

9.  คนที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเกิดผลเสียในข้อใดอย่างชัดเจน

ก.      เป็นคนเกียจคร้าน

ข.      ไม่มีคนเคารพนับถือ

ค.      ไม่มีผู้ใดยกย่องสรรเสริญ

ง.       ผู้ร่วมงานไม่อยากร่วมงานด้วย

10. ถ้านักเรียนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองจะเป็นอย่างไร

ก.      เรียนไม่ดี

ข.      พ่อแม่เสียใจ

ค.      เพื่อนๆ  รังเกียจ

ง.       ถูกลงโทษ

Advertisements
 

One response to “หน้าที่พลเมือง

  1. จิระศักดิ์

    มิถุนายน 10, 2012 at 6:54 am

    สวยมากคะ

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: